Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Nauticwinkels.nl
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Nauticwinkels.nl onderdeel en onder beheer van MEC Portals BV , De Watersnip 21, 8862 LN te Harlingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20139247, Nederland.


1. TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst van Nauticwinkels.nl onderdeel van MEC Portals BV , gedaan aan of aangegaan met derden (hierna genoemd: ‘koper’) ter zake van de levering van producten en/of het verrichten van diensten aan derden via het internet. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

2. OFFERTES
2.1. Alle offertes/aanbiedingen zijn, ook ten aanzien van de prijs, steeds vrijblijvend.
2.2. Indien de koper op de website van Nauticwinkels.nl een bestelling plaatst, dan is deze bestelling definitief op het moment dat de koper op de knop verzenden drukt. Op het moment dat de koper van Nauticwinkels.nl een bevestiging per e-mail ontvangt komt een bindende overeenkomst tussen koper en Nauticwinkels.nl tot stand.
2.3. Ook na totstandkoming van een overeenkomst zal Nauticwinkels.nl de overeengekomen prijs eenzijdig kunnen wijzigen in geval van verhoging van kostprijs bepalende factoren van de te leveren producten, waarbij koper het recht zal hebben om bij prijsverhogingen de bestelling te annuleren, mits zulks geschiedt voor de levering en binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging aan koper.
2.4. Aanneming van bestelopdrachten geschiedt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van het bestelde product.

3. ANNULERINGEN
3.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Nauticwinkels.nl niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Nauticwinkels.nl bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Nauticwinkels.nl het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft dan wel de overeenkomst te annuleren. De koper dient hiervan terstond, nadat Nauticwinkels.nl kennis heeft genomen van deze omstandigheden, op de hoogte te worden gesteld.
3.2. Daarenboven heeft Nauticwinkels.nl het recht nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van veranderingen van omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
3.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer van Nauticwinkels.nl liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers en importeurs van Nauticwinkels.nl aan verplichtingen door brand, stakingen, het verloren gaan van gegevens of faillissement.
3.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vordering van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
3.5. Als Nauticwinkels.nl haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds geleverde producten en de gemaakte kosten.
3.6. Bij bestelling via Internet heeft de koper een bedenktijd van 7 werkdagen om het bestelde te annuleren. Annuleringen dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden, binnen 7 werkdagen na het online besteld hebben van producten of diensten.

4. BETALINGEN
4.1. Betalingen dienen te geschieden bij het online bestellen via één van de online aangeboden betalingsmogelijkheden middels iDEAL, Credit Card of voorafgaand aan het toezenden van de producten op rekening van MEC Portals BV o.v.v. Nauticwinkels.nl.
4.2. Het doen van betalingen van de koper aan Nauticwinkels.nl op elektronische wijze, waaronder via het internet, geschiedt voor risico van de koper. Nauticwinkels.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van de koper, verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze of via internet of via creditcards.
4.3. Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op Nauticwinkels.nl te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4. Het eigendom van afgeleverde producten gaat eerst op de koper over nadat de koopprijs in haar geheel is voldaan. Het risico voor schade aan/door, of verlies van producten gaat over op koper op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling van de producten aan de koper.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1. De door Nauticwinkels.nlgeleverde producten blijven het eigendom van Nauticwinkels.nl totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Nauticwinkels.nl gesloten koopovereenkomsten is nagekomen;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren producten zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door Nauticwinkels.nl verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van een koopovereenkomst.
5.2. Door Nauticwinkels.nl afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de privésfeer gebruikt worden. De koper is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen of te wederverkopen.
5.3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Nauticwinkels.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6. LEVERING
6.1. Levering vindt uitsluitend plaats nadat er op elektronische wijze via internet of vooraf per bankoverschrijving is betaald. Bij bestelling binnen Nederland via internet geldt dat bij een factuurbedrag minder dan euro 75,00 er euro 7,50 aan bezorgkosten in rekening gebracht wordt. Bij bestelling via internet binnen Nederland met een factuurbedrag boven de euro 75,00 vindt er levering franco aan huis plaats.
6.2. Koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder het opnieuw bezorgen dan wel opslagkosten, verschuldigd zijn.
6.3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Nauticwinkels.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Koper heeft het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien Nauticwinkels.nl na sommatie en ingebrekestelling op een termijn van 1 maand in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen.
6.4. Het is Nauticwinkels.nl toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren.
6.5. Levering van via internet geplaatste bestellingen kunnen zonder opgaaf van reden binnen 8 dagen geretourneerd worden. Producten, apparaten en/of artikelen die gebruikt zijn, aangebroken zijn of op welke wijze niet meer voor de verkoop in aanmerking komen door wijzigingen na de aflevering aan de koper komen niet voor het retourneren in aanmerking. De retourkosten zijn voor rekening van de koper.

7. RECLAMES
7.1. De koper kan op een gebrekkige levering – zichtbare onvolkomenheden van producten of manco’s in te leveren hoeveelheid – geen beroep doen als hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft moeten ontdekken, bij Nauticwinkels.nl schriftelijk heeft geprotesteerd en wel onder nauwkeurige omschrijving van het gebrek.
7.2. Indien reclame over een product gegrond wordt bevonden, kunnen deze omgeruild worden of wordt de koper, als hij geen omruiling wenst, voor het daarvoor gefactureerde bedrag gecrediteerd.
7.3. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij Nauticwinkels.nl  te zijn ingediend.
7.4. De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid van de prestatie van Nauticwinkels.nl, indien hij niet binnen de hierboven gemelde termijnen heeft gereclameerd en of Nauticwinkels.nl niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
7.5. Uitdrukkelijk uitgesloten worden reclames op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen van producten.
7.6. Nauticwinkels.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de koper (anders dan door Nauticwinkels.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Nauticwinkels.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgschade ontstaan door toepassing van producten en/of artikelen anders dan voorgeschreven gebruik en instructie, tot een hoger bedrag dan hetgeen zij voor het geleverde in rekening heeft gebracht.
8.2. Nauticwinkels.nl zal nimmer aansprakelijk zijn jegens (een potentiële) koper voor verstrekte adviezen aangezien zulks geheel vrijblijvend geschiedt.
8.3. Nauticwinkels.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar webshop te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.
8.4. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website van Nauticwinkels.nl de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Nauticwinkels.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Nauticwinkels.nl is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Nauticwinkels.nl zouden voorkomen.
8.5. Alle op de Nauticwinkels.nl weergegeven prijsgegevens zijn behoudens typefouten.
 behoudt het recht alsnog haar prijs aan te passen en de koper hiervan voor aflevering van producten op de hoogte te stellen en de koper alsnog het recht te gunnen de bestelling te annuleren.

9. AUTEURSRECHT
9.1. Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nauticwinkels.nl zaken als reclame- of begeleidingsmateriaal van producten te verveelvoudigen, op te slaan in bestanden en/of openbaar te maken door middel van fotokopie, drukwerk, cd/dvd of anderszins.

10. TOEPASSELIJK RECHT
10.1. Op alle overeenkomsten tussen koper en Nauticwinkels.nl is het Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Nauticwinkels.nl tenzij een andere rechter bevoegd is op grond van dwingend rechterlijke bepalingen of Nauticwinkels.nl de voorkeur geeft aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.

Nauticwinkels.nl
onderdeel van MEC Portals BV
De Watersnip 21
8862 LN Harlingen
+31(0)517 430788

www.nauticwinkels.nl
info@nauticwinkels.nl
ABN-AMRO NL38ABNA0420290206
BTW nr. NL819199965B01
KvK nr. 20139247

Copyright 2014-2016 | Designed by MEC Portals BV